VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 4 | Ma-thi-ơ 5 | Ma-thi-ơ 6 | Mác

Ma-thi-ơ 5:4

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn