VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 4 | Ma-thi-ơ 5 | Ma-thi-ơ 6 | Mác

Ma-thi-ơ 5:5

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn