VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 4 | Ma-thi-ơ 5 | Ma-thi-ơ 6 | Mác

Ma-thi-ơ 5:8

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn