VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 4 | Ma-thi-ơ 5 | Ma-thi-ơ 6 | Mác

Ma-thi-ơ 5:9

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn