VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 5 | Ma-thi-ơ 6 | Ma-thi-ơ 7 | Mác

Ma-thi-ơ 6:10b

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn