VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 6 | Ma-thi-ơ 7 | Ma-thi-ơ 8 | Mác

Ma-thi-ơ 7:14

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn