VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 6 | Ma-thi-ơ 7 | Ma-thi-ơ 8 | Mác

Ma-thi-ơ 7:17

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn