VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 7 | Ma-thi-ơ 8 | Ma-thi-ơ 9 | Mác

Ma-thi-ơ 8:14-15

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Đoạn, Đức Chúa Jêsus vào nhà Phi-e-rơ, thấy bà gia người nằm trên giường, đau rét. 15 Ngài bèn rờ tay người bịnh, rét liền mất đi; rồi người đứng dậy giúp việc hầu Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn