VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 7 | Ma-thi-ơ 8 | Ma-thi-ơ 9 | Mác

Ma-thi-ơ 8:26

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

26 Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển; thì liền yên lặng như tờ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn