VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 8 | Ma-thi-ơ 9 | Ma-thi-ơ 10 | Mác

Ma-thi-ơ 9:1

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Đức Chúa Jêsus xuống thuyền lại trở qua biển và đến thành mình.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn