VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 8 | Ma-thi-ơ 9 | Ma-thi-ơ 10 | Mác

Ma-thi-ơ 9:18-19

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Đang khi Đức Chúa Jêsus phán các điều đó, xảy có người cai nhà hội kia bước vào, quì lạy trước mặt Ngài mà thưa rằng: Con gái tôi mới chết; xin Chúa đến, đặt tay trên nó, thì nó sẽ được sống. 19 Đức Chúa Jêsus bèn đứng dậy, cùng môn đồ Ngài đều đi theo người.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn