VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 8 | Ma-thi-ơ 9 | Ma-thi-ơ 10 | Mác

Ma-thi-ơ 9:29

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

29 Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn