VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Dân-số Ký | Phục-truyền Luật-lệ Ký 9 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 10 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 11 | Giô-suê

Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:12

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Vậy, hỡi Y-sơ-ra-ên, bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính mến và phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi,

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn