VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Dân-số Ký | Phục-truyền Luật-lệ Ký 13 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 14 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 15 | Giô-suê

Phục-truyền Luật-lệ Ký 14:1-2

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Các ngươi là con cái Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Chớ vì người chết mà cắt thịt mình, hoặc cạo giữa hai con mắt; 2 bởi ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; Đức Giê-hô-va đã chọn ngươi trong các dân trên mặt đất, hầu ngươi làm dân riêng của Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn