VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Dân-số Ký | Phục-truyền Luật-lệ Ký 1 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 2 | Giô-suê

Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:29

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

29 Nhưng ta nói cùng các ngươi rằng: Chớ ái ngại và chớ sợ sệt gì.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn