VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Dân-số Ký | Phục-truyền Luật-lệ Ký 20 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 21 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 22 | Giô-suê

Phục-truyền Luật-lệ Ký 21:10-14

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Khi nào ngươi ra chiến đấu cùng quân thù nghịch mình, nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi phó chúng nó vào tay ngươi, và ngươi dẫn tù chúng nó, 11 nếu thấy trong những tù giặc một người nữ lịch sự mà mình ái mộ muốn lấy làm vợ, 12 thì phải dẫn nàng về nhà mình. Nàng sẽ cạo đầu mình, cắt móng tay; 13 lột áo tù, và ở trong nhà ngươi khóc cha mẹ mình trong một tháng; kế ấy, ngươi sẽ đến cùng nàng, làm chồng nàng, và nàng sẽ làm vợ ngươi. 14 Nếu ngày sau ngươi không ưa nàng nữa, nàng muốn đi đâu, thì phải cho nàng đi mặc ý, và vì ngươi đã lấy nàng làm vợ, nên chẳng khá bán nàng lấy tiền, hay đãi nàng như nô lệ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn