VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Dân-số Ký | Phục-truyền Luật-lệ Ký 21 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 22 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 23 | Giô-suê

Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:6-7

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Khi ngươi gặp ngoài đường, hoặc ở trên cây, hoặc ở dưới đất, một ổ chim với con hay là trứng, mẹ đang ấp con hay là trứng, thì chớ bắt chim mẹ luôn với chim con. 7 Phải để cho chim mẹ đi, bắt con cho phần mình, để ngươi được phước và sống lâu.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn