VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Dân-số Ký | Phục-truyền Luật-lệ Ký 24 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 25 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 26 | Giô-suê

Phục-truyền Luật-lệ Ký 25:13-16

25 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Trong bao ngươi chớ có hai thứ trái cân, một thứ già và một thứ non. 14 Trong nhà ngươi chớ có hai thứ ê-pha, một thứ già và một thứ non. 15 Phải dùng trái cân đúng thật và công bình, cũng phải có ê-pha đúng thật và công bình, để ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. 16 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi lấy làm gớm ghiếc người nào làm các điều nầy và phạm sự bất nghĩa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn