VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Dân-số Ký | Phục-truyền Luật-lệ Ký 24 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 25 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 26 | Giô-suê

Phục-truyền Luật-lệ Ký 25:4

25 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Chớ khớp miệng con bò trong khi nó đạp lúa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn