VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Dân-số Ký | Phục-truyền Luật-lệ Ký 27 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 28 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 29 | Giô-suê

Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-2

28 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất. 2 Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, nầy là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn