VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Dân-số Ký | Phục-truyền Luật-lệ Ký 27 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 28 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 29 | Giô-suê

Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:13

28 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Nếu ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi gìn giữ làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay, mà xây qua bên hữu hoặc bên tả, đặng đi theo hầu việc các thần khác,

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn