VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Dân-số Ký | Phục-truyền Luật-lệ Ký 1 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 2 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 3 | Giô-suê

Phục-truyền Luật-lệ Ký 2:1-3

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Đoạn, chúng ta trở lại đi vào đồng vắng về hướng Biển đỏ, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn ta, và chúng ta đi vòng lâu ngày quanh núi Sê-i-rơ. 2 Đức Giê-hô-va có phán cùng ta mà rằng: 3 Các ngươi đi vòng núi nầy cũng đã lâu rồi, hãy trở lên hướng bắc.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn