VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Dân-số Ký | Phục-truyền Luật-lệ Ký 29 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 30 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 31 | Giô-suê

Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19

30 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống,

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn