VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Dân-số Ký | Phục-truyền Luật-lệ Ký 30 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 31 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 32 | Giô-suê

Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:8

31 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ, và chớ kinh khủng.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn