VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Dân-số Ký | Phục-truyền Luật-lệ Ký 33 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 34 | Giô-suê

Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:7

34 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Vả, khi Môi-se qua đời, tuổi được một trăm hai mươi; mắt người không làng, sức người không giảm.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn