VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Dân-số Ký | Phục-truyền Luật-lệ Ký 2 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 3 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 4 | Giô-suê

Phục-truyền Luật-lệ Ký 3:23-29

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Trong lúc nầy, ta cầu khẩn cùng Đức Giê-hô-va mà rằng: 24 Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa đã khởi tỏ cho kẻ tôi tớ Chúa sự oai nghiêm lớn, và cánh tay quyền năng của Chúa; vì trên trời dưới đất há có thần nào làm được việc và công sự quyền năng giống như của Chúa chăng? 25 Tôi xin Chúa cho phép tôi đi qua xem xứ tốt tươi, núi đẹp đẽ nầy, và Li-ban ở bên kia sông Giô-đanh. 26 Nhưng Đức Giê-hô-va, bởi cớ các ngươi, nổi giận cùng ta, không nhận lời ta, bèn phán rằng: Thôi; chớ còn nói về việc nầy cùng ta nữa. 27 Hãy đi lên chót Phích-ga, ngước mắt ngươi lên về hướng tây, hướng bắc, hướng nam, và hướng đông mà nhìn xứ ấy, vì ngươi sẽ không đi ngang qua sông Giô-đanh nầy đâu. 28 Song hãy truyền mạng lịnh cho Giô-suê, làm cho người vững lòng bền chí; vì ấy là người phải đi qua trước mặt dân nầy, khiến chúng nhận lấy xứ mà ngươi sẽ thấy. 29 Ấy vậy, chúng ta có ở trong trũng, đối ngang Bết-Phê-o.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn