VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Dân-số Ký | Phục-truyền Luật-lệ Ký 4 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 5 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 6 | Giô-suê

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:1-4

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Vậy, Môi-se gọi cả Y-sơ-ra-ên mà nói rằng: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe những luật lệ và mạng lịnh mà ngày nay ta rao truyền nơi lỗ tai các ngươi; các ngươi phải học tập và cẩn thận làm theo những điều đó. 2 Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta có lập giao ước cùng chúng ta tại Hô-rếp. 3 Chẳng phải cùng tổ phụ chúng ta mà Đức Giê-hô-va đã lập giao ước nầy đâu, nhưng cùng hết thảy chúng ta hiện ngày nay còn sống đây. 4 Đức Giê-hô-va tại trên núi từ giữa lửa, đã đối diện phán cùng các ngươi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn