VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Dân-số Ký | Phục-truyền Luật-lệ Ký 5 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 6 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 7 | Giô-suê

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:5

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn