VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 1 | Mác 2 | Lu-ca

Mác 1:17

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn