VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 1 | Mác 2 | Lu-ca

Mác 1:23-24

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Vả, cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám, 24 kêu lên rằng: Hỡi Jêsus, người Na-xa-rét, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn