VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 1 | Mác 2 | Mác 3 | Lu-ca

Mác 2:10

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Vả, để cho các ngươi biết Con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng:

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn