VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 4 | Mác 5 | Mác 6 | Lu-ca

Mác 5:27,29,34

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

27 Người đã nghe tin về Đức Chúa Jêsus, bèn lẩn vào đằng sau giữa đám đông, mà rờ áo Ngài. 29 Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại; người nghe trong mình đã được lành bịnh. 34 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bịnh.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn