VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 8 | Mác 9 | Mác 10 | Lu-ca

Mác 9:34

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

34 Môn đồ đều làm thinh; vì dọc đường đã cãi nhau cho biết ai là lớn hơn trong bọn mình.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn