VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 8 | Mác 9 | Mác 10 | Lu-ca

Mác 9:45

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

45 Lại nếu chân ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng què chân mà vào sự sống, còn hơn đủ hai chân mà bị quăng vào địa ngục.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn