VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 11 | Lu-ca 12 | Lu-ca 13 | Giăng

Lu-ca 12:15,21

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. 21 Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn