VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 12 | Lu-ca 13 | Lu-ca 14 | Giăng

Lu-ca 13:18-21

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Vậy, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nước Đức Chúa Trời giống như gì, ta lấy chi mà sánh với? 19 Nước ấy giống như một hột cải, người kia lấy gieo trong vườn; nó mọc lên trở nên cây cối, và chim trời làm ổ trên nhành. 20 Ngài lại phán rằng: Ta sẽ sánh nước Đức Chúa Trời với gì? 21 Nước ấy giống như men, người đàn bà kia lấy trộn vào ba đấu bột, cho đến chừng bột dậy cả lên.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn