VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 13 | Lu-ca 14 | Lu-ca 15 | Giăng

Lu-ca 14:25-27

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Jêsus; Ngài xây lại cùng họ mà phán rằng: 26 Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta. 27 Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, cũng không được làm môn đồ ta.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn