VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 16 | Lu-ca 17 | Lu-ca 18 | Giăng

Lu-ca 17:28-35

17 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

28 Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy, người ta ăn, uống, mua, bán, trồng tỉa, cất dựng; 29 đến này Lót ra khỏi thành Sô-đôm, thì trời mưa lửa và diêm sinh, giết hết dân thành ấy. 30 Ngày Con người hiện ra cũng một thể nầy. 31 Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà, có của để trong nhà, đừng xuống mà chuyên đi; ai ở ngoài đồng, cũng đừng trở về nữa. 32 Hãy nhớ lại vợ của Lót. 33 Ai kiếm cách cứu sự sống mình, thì sẽ mất; ai mất sự sống mình, thì sẽ được lại. 34 Ta phán cùng các ngươi, trong đêm đó, hai người nằm chung giường, một người sẽ được rước đi, còn một bị để lại. 35 Hai người đàn bà xay chung cối, một người được rước đi, còn một bị để lại.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn