VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 1 | Lu-ca 2 | Giăng

Lu-ca 1:76-79

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

76 Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của Đấng Rất Cao; Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài, 77 Để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rỗi. 78 Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, Và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi, 79 Để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, Cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn