VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 22 | Lu-ca 23 | Lu-ca 24 | Giăng

Lu-ca 23:44-49

23 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

44 Khi đó, ước giờ thứ sáu, khắp xứ đều tối tăm cho đến giờ thứ chín. 45 Mặt trời trở nên tối, và màn trong đền thờ xé chính giữa ra làm hai. 46 Đức Chúa Jêsus bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha! Ngài vừa nói xong thì tắt hơi. 47 Thầy đội thấy sự đã xảy ra, ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Thật người nầy là người công bình. 48 Cả dân chúng đi xem, thấy nông nổi làm vậy, đấm ngực mà trở về. 49 Song những kẻ quen biết Đức Chúa Jêsus và các người đàn bà theo Ngài từ xứ Ga-li-lê, đều đứng đằng xa mà ngó.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn