VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 22 | Lu-ca 23 | Lu-ca 24 | Giăng

Lu-ca 23:50,52-54

23 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

50 Có một người, tên là Giô-sép, làm nghị viên tòa công luận, là người chánh trực công bình, 52 Người bèn đi đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Jêsus. 53 Khi đã đem xác Ngài xuống khỏi cây thập tự, người lấy vải liệm mà bọc, rồi chôn trong huyệt đã đục nơi hòn đá, là huyệt chưa chôn ai hết. 54 Bấy giờ là ngày sắm sửa, và ngày Sa-bát gần tới.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website