VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 22 | Lu-ca 23 | Lu-ca 24 | Giăng

Lu-ca 23:50,52-54

23 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

50 Có một người, tên là Giô-sép, làm nghị viên tòa công luận, là người chánh trực công bình, 52 Người bèn đi đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Jêsus. 53 Khi đã đem xác Ngài xuống khỏi cây thập tự, người lấy vải liệm mà bọc, rồi chôn trong huyệt đã đục nơi hòn đá, là huyệt chưa chôn ai hết. 54 Bấy giờ là ngày sắm sửa, và ngày Sa-bát gần tới.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn