VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 22 | Lu-ca 23 | Lu-ca 24 | Giăng

Lu-ca 23:50-53

23 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

50 Có một người, tên là Giô-sép, làm nghị viên tòa công luận, là người chánh trực công bình, 51 không đồng ý và cũng không dự việc các người kia đã làm. Người ở A-ri-ma-thê, là thành thuộc về xứ Giu-đê, vẫn trông đợi nước Đức Chúa Trời. 52 Người bèn đi đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Jêsus. 53 Khi đã đem xác Ngài xuống khỏi cây thập tự, người lấy vải liệm mà bọc, rồi chôn trong huyệt đã đục nơi hòn đá, là huyệt chưa chôn ai hết.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn