VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 22 | Lu-ca 23 | Lu-ca 24 | Giăng

Lu-ca 23:55-56

23 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

55 Các người đàn bà đã từ xứ Ga-li-lê đến với Đức Chúa Jêsus, theo Giô-sép, xem mả và cũng xem xác Ngài đặt thể nào. Khi trở về, họ sắm sửa những thuốc thơm và sáp thơm. 56 Ngày Sa-bát, họ nghỉ ngơi theo luật lệ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn