VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 8 | Lu-ca 9 | Lu-ca 10 | Giăng

Lu-ca 9:23-24

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. 24 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống, thì sẽ cứu.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn