VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 8 | Lu-ca 9 | Lu-ca 10 | Giăng

Lu-ca 9:61-62

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

61 Có kẻ khác nữa thưa rằng: Lạy Chúa, tôi sẽ theo Chúa, song xin cho phép tôi trước về từ giã người trong nhà tôi. 62 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn