VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 8 | Lu-ca 9 | Lu-ca 10 | Giăng

Lu-ca 9:62

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

62 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn