VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 9 | Giăng 10 | Giăng 11 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 10:10

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn