VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 9 | Giăng 10 | Giăng 11 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 10:17-18

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Nầy, tại sao Cha yêu ta: Ấy vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. 18 Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại; ta đã lãnh mạng lịnh nầy nơi Cha ta.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn