VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 9 | Giăng 10 | Giăng 11 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 10:27

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

27 Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn