VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 9 | Giăng 10 | Giăng 11 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 10:29

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

29 Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn